VOA基本英単語1541

2022年11月03日

株式会社 ナラボー・プレス著

【ご注意】英文および解説の無断の転用・転載を禁止します。

このページは VOAが厳選した、基本英単語1500語を掲載しています。各単語の例文と音声はナラボー・プレスが制作・録音しております。単語・例文の音声を聞くこともできます。各単語はナラボー・プレス執筆制作の書籍『VOA基本英単語1541』に掲載されています。テキストが必要な方は同書をご購入ください。

単語リスト v-z

part
word
mp3
v
vacation
 
v
vaccine
 
v
valley
 
v
value
 
v
vegetable
 
v
vehicle
 
v
version
 
v
very
 
v
veto
 
v
victim
 
v
victory
 
v
video
 
v
village
 
v
violate
 
v
violence
 
v
virus
 
v
visa
 
v
visit
 
v
voice
 
v
volcano
 
v
volunteer
 
v
vote
 
w
wage
 
w
wait
 
w
walk
 
w
wall
 
w
want
 
w
war
 
w
warm
 
w
warn
 
w
wash
 
w
waste
 
w
watch
 
w
water
 
w
wave
 
w
way
 
w
we
 
w
weak
 
w
wealth
 
w
weapon
 
w
wear
 
w
weather
 
w
website
 
w
week
 
w
weigh
 
w
welcome
 
w
well
 
w
west
 
w
wet
 
w
what
 
w
wheat
 
w
wheel
 
w
when
 
w
where
 
w
whether
 
w
which
 
w
while
 
w
white
 
w
who
 
w
whole
 
w
why
 
w
wide
 
w
wife
 
w
wild
 
w
will
 
w
willing
 
w
win
 
w
wind
 
w
window
 
w
winter
 
w
wire
 
w
wise
 
w
wish
 
w
with
 
w
withdraw
 
w
without
 
w
witness
 
w
woman
 
w
wonder
 
w
wonderful
 
w
wood
 
w
word
 
w
work
 
w
world
 
w
worry
 
w
worse
 
w
worth
 
w
wound
 
w
wreck
 
w
wreckage
 
w
write
 
w
wrong
 
x
x-ray
 
y
year
 
y
yellow
 
y
yes
 
y
yesterday
 
y
yet
 
y
you
 
y
young
 
z
zero
 
z
zoo
 

VOA基本英単語1541 アルファベット別

a-cd-fg-ij-lm-pr-uv-z


お便りお待ちしております。

ナラボー・プレスは、ユーザーにみなさまにとって便利で役に立つ英語学習サイトを目指しています。

こんな学習がしたい、学習素材が欲しい、というご要望がありましたらぜひ、ご連絡ください。

またはナラボー・プレスが掲載しているVOAの記事で分からない箇所があれば、お気軽にご質問ください。

お問い合わせはお問い合わせフォームからお願いいたします。

【お問い合わせフォーム:担当土屋】

ぜひSNSで記事をシェアしてください。